menusearch
royanpajooh.ir

چهارمحال و بختیاری

 جستجو
چهارمحال و بختیاری
آزمایشگاه معتمد محیط زیست - آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست کشورآزمایشگاه معتمد محیط زیست - آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست کشور - در استان چهارمحال و بختیاری بوده که - در استان چهارمحال و بختیاری است. این - های عم و می و تخصصی ان و اع آب و پساب را - ات پیشرفته و ر و شهای استاندارد انجام م - اشرشیاکلی و آزم و نهای شیمیایی شامل سخ - ده ها، BOD و COD هستند. / - ات پیشرفته و ر و ش‌های استاندارد انجام
، آزمایشگاه معتمد محیط زیست ، شهرکرد ، چهارمحال و بختیاری ، آزمایشگاه رویان پژوه کاوش پویا ،
736 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم اسفند ۹۸
درباره مادرباره ما - هیزات دقیق و کادری مجرب و متخصص با هد - فی، تشخیصی و پژ و هشی به پر و رش دهندگان، - راکز صنعتی و اعضای هیئت علمی و دانشج و - زیست کش و ر و مج و ز آم و زشگاه زیست فنا و ر - آم و زش فنی و حرفه ای کش و ر است. احترا
، آزمایشگاه معتمد محیط زیست ، چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، آموزشگاه فنی و حرفه ای ، آموزشگاه زیست فناوری ، آزمایشگاه دامپزشکی ، آزمایشگاه مواد غذایی ، آزمایشگاه تحقیقاتی و پژوهشی ،
1012 بازدید، شنبه نهم فروردین ۹۹